آزمایشگاه تخصصی شیمی، فیزیک، زیست شناسی
کلاس سایت هوشمند 
 کارگاه تخصصی مکانیک و الکترونیک
کلاس معرق و کار با چوب